Centers and programs for mental health and recovery of patients with cancer

Терапевтичната сила на групата

 

Творчески проекти, включващи групова работа – общо музикално изпълнение или групова картина, колаж, скулптура – са полезни с това, че помагат при изследването и засилването на уменията за социализиране и общуване. В тези сесии по Програма АРТОН децата изследват как си взаимодействат с другите и как другите се свързват с тях. Ролята на отделния пациент в общата арт терапевтична група често има връзка с ролята му в семейството и/или в други социални взаимоотношения. Като наблюдава и изучава стила си на комуникация, всеки може да разбере по – добре стила си на взаимоотношения, проблемите при връзката си с другите и особено със значимите хора в живота си.

Груповата работа – музикални изпълнения или художествени творчества -  често е  по-малко плашеща от индивидуалната работа. Тук детето не е в центъра на вниманието, не е изцяло отговорно за резултата от творческия процес, тъй като цялата група е авторът. За много деца това е огромно успокоение точно в този вариант на работа със своите връстници, където заедно споделят мисли, идеи, възможности, способности. В групата децата изграждат взаимоотношения, учат се на доверие и емпатия. За много деца арт терапията е концентрирането именно върху взаимодействието и креативното използване на езика на тялото и се състои предимно от следването на ритмите, на движения, паузи, активността и зрителния контакт помежду им. Така цялата арт стая и всичко в нея може да бъде въвлечено в общото взаимодействие и да се превърне в художествен материал и терапевтична основа на процеса.

Едновременното усилие да се поддържа фокуса на всички деца в разнородната група върху задачата и да се следва тяхната инициативност разкрива пред екипа ни интересна тема по отношение на провеждането на детските арт групи като цяло. Когато работим с груповата творческа игра и изкуствата темата за хаоса много често присъства. Когато децата се съберат в свободна и отворена атмосфера, дистанцирайки се от болничната такава, често съществува преживяване на изригване – понякога от чувства на голяма радост, понякога от чувства на тревожност и агресия. Предизвикателство пред арт терапевтите на Програма АРТОН е да работят с този хаос и  те успешно моделират завишените емоции в нещо, което да работи за цялата група. Така нареченият „продуктивен” хаос за екипите ни е неструктурираната творческа ситуация в детската група, която носи вълнение, жизненост и усещане, че нещо се появява в общия процес, но още не е известно какво ще бъде до самият си край. „Продуктивният” хаос е период на дезорганизация, който служи на процеса на творчеството. Може да има шумове и интензивни безразборни физически движения, но те се поддържат и рамкират от общото творческо намерение в групата. Пример за „продуктивен” хаос от нашата практика в провеждането на Програма АРТОН е работата с глина и моделин и оформянето на конкретни творчески изображения. В това пространство, в тази творческа игра децата се отпускат и отварят, развеселени и провокирани от естествените характеристики на материалите – глината цапа, мека е, мокра, пластична. Чувствата, преживяванията на децата в този случай се поемат и трансформират от действието на работа с този конкретен материал. Веселието и движенията са бурни, целта е обща и също така неизвестна до самият си край на създаване на истинската творба от глината. – снимка с глина 

За разлика от „продуктивния”, „деструктивният” хаос би се отнесъл към ситуация на дезорганизация, която застрашава арт групата и възпрепятства творческите дейности. Това са например шумове и движения от отделни деца, които не могат да бъдат поети и трансформирани в арт процеса. Децата, които са попаднали в подобна ситуация, не се грижат за себе си и за другите; те са загубили способността си да слушат и е възможно да бъдат в опасност и да наранят себе си или другите. Една деструктивна хаотична ситуация отнема от способността на децата да работят с изкуството и да използват въображението си. В подобни условия всеки просто се опитва да оцелее по собствения си начин. В този смисъл рядко съществува усещане за това членовете на арт групата да правят нещо заедно. Процесът застрашава не просто творческото изпълнение, но и самото усещане на децата за сигурност, спокойствие, удоволствие. Когато този вид хаос се появи, водещият арт терапевт по Програма АРТОН се намесва като поставя рамка на случващото се, успокоява атмосферата и пренасочва динамиката в по-продуктивна посока.

В детската арт група имаме привиден акцент върху създаването на творби. Водещите арт терапевти насърчават децата да изработват творбата и да останат с нея в арт сесията, докато я завършат. Това настояване цели две неща: първо, откроява способностите на децата и подсилва техните ресурси като доказва, че всеки е в състояние да сътвори нещо; и второ, обръща внимание на последователността на преживяването, така че работата да може да бъде продължена и поддържана от сесия на сесия в процеса на общото съвместно творчество.

Така музицирането, рисуването, използването на естествени материали, бои, създаването на скулптори помага на пациентите да релаксират, прави ги по – фокусирани и присъстващи. Творческият процес може да бъде катарзисен за всички, тъй като се използва енергия по конструктивен начин и така се освобождава напрежение. Творящото дете заедно с другите в групата вече не мисли единствено за грижите и проблемите си, а се съсредоточава върху поставената творческа задача. Така изкуството в група се превръща в начин то да се разтуши и да се освободи от стресиращите го елементи на ежедневието. Създаденият творчески продукт, както и прозренията от груповите споделения, могат да помогнат в откриването на нови методи за справяне с безпокойството, депресията, страха. - снимка

 

Междуличностните разграничения значително помагат на избора на творческа дисциплина и тема при работа с групи, докато при индивидуална работа е полезно да се разгледа вътрешноличностния профил на пациента. Междуличностните съображения вземат под внимание това, което разбираме под процеси в групата в хода на творческата дейност. Творческите дисциплини имат способността да регулират общуването между членовете на детската група. От една страна структурата и формата ограничават, но от друга дават позволение за определени взаимоотношения, които биха били трудни или недотам осъзнати извън съответната творческа форма. Като пример – в музикалните сесии по Програма АРТОН децата се съобразяват един с друг при общото си музициране и усещат общата си взаимосвързаност, която иначе в болничната реалност трудно долавят.

Всяко дете предпочита или чувства по-близки определени форми и средства на творческа изява пред други. Именно тези лични предпочитания на всеки един пациент арт терапевтите и музикотерапевтите по Програма АРТОН вземат предвид, за да може да се работи успешно с индивидуалните ресурси, те да бъдат подкрепени и подсилени и така да внесат многообразие и същност в общата творческа група.

 

 

 


Last albums

See all
Триизмерни творби в арт терапията
See album

Триизмерни творби в арт терапията

В сесиите по Програма АРТОН създаването на скулптурни композиции от различни материали – бързосъхнеща глина, пластелин, моделин – дава възможност децата...

Магията на мандалите
See album

Магията на мандалите

Рисуването на мандали е доказало ефективността си занимание за прозрения и терапевтични преживявания. Любима тема на децата пациенти в Програма АРТОН поради...

Музикална терапия
See album

Музикална терапия

В сесиите по Програма АРТОН създаването на музикално произведение или песен е емоционално преживяване на справяне и удовлетворение за децата участници. Те се...

Partners