ПРОГРАМА АРТОН - силата на групата

Творчески проекти, включващи групова работа – общо музикално изпълнение или групова картина, колаж, скулптура – са полезни с това, че помагат при изследването и засилването на уменията за социализиране и общуване. В тези сесии по Програма АРТОН децата изследват как си взаимодействат с другите и как другите се свързват с тях. Ролята на отделния пациент в общата арт терапевтична група често има връзка с ролята му в семейството и/или в други социални взаимоотношения. Като наблюдава и изучава стила си на комуникация, всеки може да разбере по – добре стила си на взаимоотношения, проблемите при връзката си с другите и особено със значимите хора в живота си.

Груповата работа – музикални изпълнения или художествени творчества -  често е  по-малко плашеща от индивидуалната работа. Тук детето не е в центъра на вниманието, не е изцяло отговорно за резултата от творческия процес, тъй като цялата група е авторът. За много деца това е огромно успокоение точно в този вариант на работа със своите връстници, където заедно споделят мисли, идеи, възможности, способности. В групата децата изграждат взаимоотношения, учат се на доверие и емпатия. За много деца арт терапията е концентрирането именно върху взаимодействието и креативното използване на езика на тялото и се състои предимно от следването на ритмите, на движения, паузи, активността и зрителния контакт помежду им. Така цялата арт стая и всичко в нея може да бъде въвлечено в общото взаимодействие и да се превърне в художествен материал и терапевтична основа на процеса.

 

Едновременното усилие да се поддържа фокуса на всички деца в разнородната група върху задачата и да се следва тяхната инициативност разкрива пред екипа ни интересна тема по отношение на провеждането на детските арт групи като цяло. Когато работим с груповата творческа игра и изкуствата темата за хаоса много често присъства. Когато децата се съберат в свободна и отворена атмосфера, дистанцирайки се от болничната такава, често съществува преживяване на изригване – понякога от чувства на голяма радост, понякога от чувства на тревожност и агресия. Предизвикателство пред арт терапевтите на Програма АРТОН е да работят с този хаос и  те успешно моделират завишените емоции в нещо, което да работи за цялата група. Така нареченият „продуктивен” хаос за екипите ни е неструктурираната творческа ситуация в детската група, която носи вълнение, жизненост и усещане, че нещо се появява в общия процес, но още не е известно какво ще бъде до самият си край. „Продуктивният” хаос е период на дезорганизация, който служи на процеса на творчеството. Може да има шумове и интензивни безразборни физически движения, но те се поддържат и рамкират от общото творческо намерение в групата. Пример за „продуктивен” хаос от нашата практика в провеждането на Програма АРТОН е работата с глина и моделин и оформянето на конкретни творчески изображения. В това пространство, в тази творческа игра децата се отпускат и отварят, развеселени и провокирани от естествените характеристики на материалите – глината цапа, мека е, мокра, пластична. Чувствата, преживяванията на децата в този случай се поемат и трансформират от действието на работа с този конкретен материал. Веселието и движенията са бурни, целта е обща и също така неизвестна до самият си край на създаване на истинската творба от глината.

 

За разлика от „продуктивния”, „деструктивният” хаос би се отнесъл към ситуация на дезорганизация, която застрашава арт групата и възпрепятства творческите дейности. Това са например шумове и движения от отделни деца, които не могат да бъдат поети и трансформирани в арт процеса. Децата, които са попаднали в подобна ситуация, не се грижат за себе си и за другите; те са загубили способността си да слушат и е възможно да бъдат в опасност и да наранят себе си или другите. Една деструктивна хаотична ситуация отнема от способността на децата да работят с изкуството и да използват въображението си. В подобни условия всеки просто се опитва да оцелее по собствения си начин. В този смисъл рядко съществува усещане за това членовете на арт групата да правят нещо заедно. Процесът застрашава не просто творческото изпълнение, но и самото усещане на децата за сигурност, спокойствие, удоволствие. Когато този вид хаос се появи, водещият арт терапевт по Програма АРТОН се намесва като поставя рамка на случващото се, успокоява атмосферата и пренасочва динамиката в по-продуктивна посока.

В детската арт група имаме привиден акцент върху създаването на творби. Водещите арт терапевти насърчават децата да изработват творбата и да останат с нея в арт сесията, докато я завършат. Това настояване цели две неща: първо, откроява способностите на децата и подсилва техните ресурси като доказва, че всеки е в състояние да сътвори нещо; и второ, обръща внимание на последователността на преживяването, така че работата да може да бъде продължена и поддържана от сесия на сесия в процеса на общото съвместно творчество.

Така музицирането, рисуването, използването на естествени материали, бои, създаването на скулптори помага на пациентите да релаксират, прави ги по – фокусирани и присъстващи. Творческият процес може да бъде катарзисен за всички, тъй като се използва енергия по конструктивен начин и така се освобождава напрежение. Творящото дете заедно с другите в групата вече не мисли единствено за грижите и проблемите си, а се съсредоточава върху поставената творческа задача. Така изкуството в група се превръща в начин то да се разтуши и да се освободи от стресиращите го елементи на ежедневието. Създаденият творчески продукт, както и прозренията от груповите споделения, могат да помогнат в откриването на нови методи за справяне с безпокойството, депресията, страха.

 

Междуличностните разграничения значително помагат на избора на творческа дисциплина и тема при работа с групи, докато при индивидуална работа е полезно да се разгледа вътрешноличностния профил на пациента. Междуличностните съображения вземат под внимание това, което разбираме под процеси в групата в хода на творческата дейност. Творческите дисциплини имат способността да регулират общуването между членовете на детската група. От една страна структурата и формата ограничават, но от друга дават позволение за определени взаимоотношения, които биха били трудни или недотам осъзнати извън съответната творческа форма. Като пример – в музикалните сесии по Програма АРТОН децата се съобразяват един с друг при общото си музициране и усещат общата си взаимосвързаност, която иначе в болничната реалност трудно долавят.

Всяко дете предпочита или чувства по-близки определени форми и средства на творческа изява пред други. Именно тези лични предпочитания на всеки един пациент арт терапевтите и музикотерапевтите по Програма АРТОН вземат предвид, за да може да се работи успешно с индивидуалните ресурси, те да бъдат подкрепени и подсилени и така да внесат многообразие и същност в общата творческа група.

 

 

 

 

 

 

 


Последни албуми

Виж всички

Партньори