ПРОГРАМА АРТОН - силата на комбинираните сесии

Комбинирането на различни изкуства в сесиите по Програма АРТОН предоставя на децата богатство от възможности за творческо изразяване. Рисуването и музиката  използвани заедно, подсилват сетивните възприятия, както и изразяването на мисли и чувства. С рисуването се разкрива широка гама от символи, а музиката разширява възможността за изразяване и подсилва усещането на преживяването. Така редувайки музика и рисуване, децата намират различните възможности за представяне през двата творчески подхода.

И тук в основата на творческото пресъздаване стои концепцията за играта. Играта в едновременното комбиниране на музициране и експресивно творене е експериментална, тя отваря възможности за ангажиране на децата и условия за тяхното презентиране на света. Ние страдаме, когато няма пространство за игра, когато няма пространство между това, което сме и това, което можем да бъдем. Играта изисква да се откажем от знанието и контрола, да се предадем изцяло на процеса без да знаем предварително резултата. Това е в сила както за терапията, така и за създаването на изкуство. Творческият акт е отговор на повика на света, той зависи от личния капацитет на всеки да се свърже с идващото отвън към него. Тази способност за отклик се вписва в самото ни телесно съществуване. Възприемането само по себе си е творчески акт, а не пасивно приемане на стимули. Така и музиката, и рисуването, които са дисциплини на сетивата, се появяват въз основа на този вътрешен капацитет на човешкото същество да оформя света в съответствие с възможностите, които са на разположение точно в този момент. Само посредством влизането в подобен творчески процес, в който да пуснат контрола, децата могат да си върнат усещането за личния си капацитет за действие. Така създаването на изкуство се превръща в преход, където играта на различни творчески възможности води до изненадващи резултати.

Ние общуваме основно чрез модалностите на въображението – в това число визуални образи, стойка и движение, звук, тишина, образ, ритъм, думи и действия – без специалните намерения да създаваме „истинско изкуство”. Терапевтът, който използва изкуството в нашата терапевтична практика, изучава и разбира тези разграничения и провежда внимателен разговор с пациента, включващ описание на модалностите на движение, на визуални образи или на метафорично представяне на избраната тема. Така представя набор от възможности, широка палитра оставена на разположение пред нуждите за изказ на пациента. В практиките на терапиите, използващи изкуството, често се използва тази именно техника на интермодалния трансфер, която представлява плавно преминаване от един вид изкуство към друг по време на една и съща сесия. Преплитането на музика, рисуване, понякога танц и дори театър дава възможности за много терапевтични въздействия и последващо широко поле за анализи.Творящото дете се нуждае от изключителна чувствителност и силно присъствие, когато отчита движенията си между материалите и различните творчески дисциплини. Тук изследователското търсене за най-подходящия материал не се ограничава до една творческа дисциплина. След като намерим материала, той подлежи на оценка, доколко отговаря на контекста, за да може формата да съответства на пожеланото изражение. Кристализирането на процеса в творческо действие позволява на образите, действията, движенията, ритмите и звуците да намерят когнитивен израз в езика на изкуството. Интерпретацията става под формата на творчески диалог, внимателно съпътстващ образа, действието, движението и звука чрез различни творчески модули, докато те станат готови за когнитивна кристализация. Тренирането на умението за смяна на модалностите прецизира интуитивното присъствие на терапевта както в процеса на кристализация, така и в процеса на децентриране на пациента – преместване на фокуса му от болничната среда към сферата на мечтите, желанията, чувствата, оздравителната и зареждаща природа на сътвореното.

 

 

 

 

 


Последни албуми

Виж всички

Партньори