ПРОГРАМА АРТОН - кукли и маски, автопортрети

Изработването на кукли и маски позволява ролеви игри и е една от любимите теми на децата по Програма АРТОН. В тези сесии се дава възможност участниците да проектират емоции, тревоги и идеи чрез създадените от тях кукли. Последващата игра със сътворените кукли и маски позволява директно да се изследват вътрешни чувства и външния израз на преживяванията. Защитата на маските позволява безпрепятствено да се споделят, изразят проблеми, които иначе остават скрити.

Създаването на различни видове портрети и Аз-образи позволява на децата да се фокусират върху себе си, върху външния си вид, образа на тялото, върху нагласите си. Позволява им да получат повече прозрения относно действията си, мотивите си, отношенията си с другите. По време на портретни сесии, обратната връзка от другите участници в групата е изключително ценна, защото така се разкриват страни, незабелязвани до този момент.

Маските могат да се направят от хартиени чинии, хартиени пликове и хартия за апликиране, а куклите от плат, филц, шишета, кутии. Терапевтичните цели при тези сесии е да се даде възможност на децата да придобият по – ясна представа за себе си според куклата или маската, която са изработили, да надникнат към проблеми от различен ъгъл и по неплашещ начин.  Да подобрят комуникацията помежду си с помощта на ролевите игри с готовите вече кукли и маски.

В създаденото въображаемото пространство при тези сесии, случващото се е в изненадваща непредсказуема неочакваност, но въпреки това притежава своята логика. Именно разликата – между въображаем свят и реален – разширява диапазона на полето за игра на децата. Като терапевти, ролята ни е да прилагаме методи, с които да свържем двата свята, двете преживявания, за да може личността да намери вътрешни пътища за промяна, изясняване, прозрение, разбиране с цел намаляване на травмата. В психотерапията този своеобразен мост се нарича „интерпретация”. Използваният метод на интерпретация се основава на теории, в които основополагащо е убеждението, че алтернативното преживяване на света е важно за процеса на терапевтичната промяна.

Една от основните стъпки в арт терапевтичния процес за нас се оказа именно разпознаването, улавянето на алтернативното преживяване на света от болното дете. Особено внимание арт терапевтите по Програма АРТОН отделят на начина, по който въображаемата и всекидневната реалност си взаимодействат и влияят върху преживяването на детето – пациент и как това взаимодействие прераства в промяна на „оперативната реалност”(мястото, в което човек е „поставен” да функционира според обстоятелствата в живота му). Повечето терапевти вярват, че е възможно човек да придобие различно отношение към всекидневния живот, когато сме му дали възможност логиката и въображението му с всички индивидуални символики да бъде разбрана и приета като послание, за да се интегрира във всекидневния живот. Ние с практиката и трупания опит се присъединяваме към тази нагласа.

 

 

 

 

 

 

 


Последни албуми

Виж всички

Партньори