Centers and programs for mental health and recovery of patients with cancer

Consent to take and use pictures

Основни положения

При използването на визуални средства, както фотографии, така и видео материали, наш ръководен принцип е да уважаваме достойнството и правото на лично пространство при изобразяването на пациенти от всички възрасти, техни семейства и общности.

Произход

Фондация „АРТОН България“ подкрепя Конвенцията на Обединените нации за правата на детето, която приема като първостепенно съображение най-доброто осигуряване интересите на детето (Чл. 3), заявява, че всяко дете има право на личен живот (Чл. 16) и защита от всички форми на експлоатация (Чл. 36). Ние осъзнаваме, че изображенията и снимките са съществен елемент в представянето на нашата работа пред обществото и други поддръжници и за набиране на средства, като същевременно се стремим да поддържаме достойнството на всеки, с когото работим и няма да използваме изображения, които са неуважителни или унизителни.

Цел

Този документ излага принципите, които Фондация „АРТОН България” следва, за да регулира използването на изображения на пациенти от всички възрасти и техните семейства. Оценявайки дълбоко болестната ситуация и всички произтичащи от нея обстоятелства, изготвяме строг ред и форма за публикации на изображенията, изцяло съобразявайки се и уважавайки личната воля.

Политика

итикаПри използването на визуални средства, ние спазваме следните принципи:

1. Уважаваме достойнството на субекта
- Винаги искаме разрешение, когато правим снимки или видео материал за отделни случаи.
- Съгласие за взимане и използване на снимки и случаи ще бъде търсено от родителите и от тези с родителска отговорност или директно от децата, когато те са на подходяща възраст чрез попълването на конкретна за целта "Декларация".
- Винаги обясняваме на субекта целта на използване на снимките.
- Никога не правим снимки на хора, които заявяват, че не искат да бъдат фотографирани.
2. Поддържаме високи технически стандарти
- Стремим се да използваме само висококачествени изображения.
- Можем да използваме цифрова обработка на изображенията за по-добър творчески ефект, но не по начин, който преднамерено и подвеждащо изкривява обрисуваната действителна ситуация.
- Не обработваме изображенията по начин, който подвеждащо изкривява реалната ситуация.
- При видео-монтаж не изкривяваме подвеждащо реалната ситуация.
3. Поддържаме подходяща фото-библиотека и фото - архив
- Всички изображения се пазят на едно място и ще бъдат напълно документирани.
- Старите изображения ще бъдат архивирани.

Практическо ръководство

- При поискване на съгласие, трябва да бъде обяснена целта на използване на снимките и конкретните случаи и ако е възможно, на родителите и децата да бъдат показани образци на публикациите, в които снимките или конкретните случаи могат да се появят.
- Процесът на обяснение и искане на съгласие се отнася до снимките, както и конкретните случаи, използвани за публикации в електронни медии, спонсорските програми и Интернет страницата на Фондацията.
- Ще се поддържа регистър на публикациите, в които са били използвани снимки, за да се избегне използването на едно и също изображение за представяне на различни ситуации.

Документация

Фондация „АРТОН България“ използва за коректността на дейността си четири различни форми на „Декларации“, касаещи личното право и съгласие на пациента и неговото семейство за различните форми на активности. Декларациите са документация на организацията, с които разполагат ръководителите на програми „АРТОН“ по места. Декларациите се попълват коректно от пълнолетен пациент, родител на дете или от дете, навършило необходимата възраст. Нарочна Декларация за спазване конфиденциалност и пациентска тайна попълва и всеки член от екипа на програма „АРТОН“, който влиза в досег с пациенти и техните семейства.


Last albums

See all
It's Easter! - Program ARTON
See album

It's Easter! - Program ARTON

On Easter we thank for the grace of Light and Love that lead us along the way! We open our hearts and surrender ourselves in the name of the people and their...

Partners