Consent to take and use pictures

Основни положения

При използването на визуални средства, както фотографии, така и видео материали, наш ръководен принцип е да уважаваме достойнството и правото на лично пространство при изобразяването на пациенти от всички възрасти, техни семейства и общности.

Произход

Фондация „АРТОН България“ подкрепя Конвенцията на Обединените нации за правата на детето, която приема като първостепенно съображение най-доброто осигуряване интересите на детето (Чл. 3), заявява, че всяко дете има право на личен живот (Чл. 16) и защита от всички форми на експлоатация (Чл. 36). Ние осъзнаваме, че изображенията и снимките са съществен елемент в представянето на нашата работа пред обществото и други поддръжници и за набиране на средства, като същевременно се стремим да поддържаме достойнството на всеки, с когото работим и няма да използваме изображения, които са неуважителни или унизителни.

Цел

Този документ излага принципите, които Фондация „АРТОН България” следва, за да регулира използването на изображения на пациенти от всички възрасти и техните семейства. Оценявайки дълбоко болестната ситуация и всички произтичащи от нея обстоятелства, изготвяме строг ред и форма за публикации на изображенията, изцяло съобразявайки се и уважавайки личната воля.

Политика

итикаПри използването на визуални средства, ние спазваме следните принципи:

1. Уважаваме достойнството на субекта
- Винаги искаме разрешение, когато правим снимки или видео материал за отделни случаи.
- Съгласие за взимане и използване на снимки и случаи ще бъде търсено от родителите и от тези с родителска отговорност или директно от децата, когато те са на подходяща възраст чрез попълването на конкретна за целта "Декларация".
- Винаги обясняваме на субекта целта на използване на снимките.
- Никога не правим снимки на хора, които заявяват, че не искат да бъдат фотографирани.
2. Поддържаме високи технически стандарти
- Стремим се да използваме само висококачествени изображения.
- Можем да използваме цифрова обработка на изображенията за по-добър творчески ефект, но не по начин, който преднамерено и подвеждащо изкривява обрисуваната действителна ситуация.
- Не обработваме изображенията по начин, който подвеждащо изкривява реалната ситуация.
- При видео-монтаж не изкривяваме подвеждащо реалната ситуация.
3. Поддържаме подходяща фото-библиотека и фото - архив
- Всички изображения се пазят на едно място и ще бъдат напълно документирани.
- Старите изображения ще бъдат архивирани.

Практическо ръководство

- При поискване на съгласие, трябва да бъде обяснена целта на използване на снимките и конкретните случаи и ако е възможно, на родителите и децата да бъдат показани образци на публикациите, в които снимките или конкретните случаи могат да се появят.
- Процесът на обяснение и искане на съгласие се отнася до снимките, както и конкретните случаи, използвани за публикации в електронни медии, спонсорските програми и Интернет страницата на Фондацията.
- Ще се поддържа регистър на публикациите, в които са били използвани снимки, за да се избегне използването на едно и също изображение за представяне на различни ситуации.

Документация

Фондация „АРТОН България“ използва за коректността на дейността си четири различни форми на „Декларации“, касаещи личното право и съгласие на пациента и неговото семейство за различните форми на активности. Декларациите са документация на организацията, с които разполагат ръководителите на програми „АРТОН“ по места. Декларациите се попълват коректно от пълнолетен пациент, родител на дете или от дете, навършило необходимата възраст. Нарочна Декларация за спазване конфиденциалност и пациентска тайна попълва и всеки член от екипа на програма „АРТОН“, който влиза в досег с пациенти и техните семейства.


Last albums

See all
ARTON PROGRAM - Music therapy
See album

ARTON PROGRAM - Music therapy

In ARTON sessions, creating a piece of music or a song is an emotional experience of coping and satisfaction for the participating children. They make friends with...

Partners